logotyp

O naší škole

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?
Základní škola Zásmuky je plně organizovaná škola s 1. až 9. ročníkem, která sídlí ve starší dvoupodlažní budově na náměstí. Školní družina je umístěna v samostatné budově v areálu školy, jedno oddělení ŠD působí 2 – 3 hodiny denně v učebně ZŠ. Nejvyšší počet žáků ve škole je stanoven na 480, ve ŠD na 90, ve ŠK na 95 a ve školní jídelně na 600 strávníků od 1.9. 2022
      Z celkového počtu žáků je přibližně 50% z obvodu MÚ Zásmuky a zbývající procenta tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí pod správou OÚ (Toušice, Dolní Chvatliny, Malotice, Církvice, Skvrňov, Drahobudice, Bečváry, Kořenice, Polní Voděrady. Svoz žáků je zajištěn autobusovou dopravou. Toto je zohledněno při stanovení začátku a konce vyučování ve škole. Žáci jsou zařazeni do tříd prvého a druhého stupně, do tří oddělení školní družiny a do zájmových útvarů školního klubu. V běžných třídách pečujeme o žáky, kteří potřebují poskytování podpůrných opatření 1. – 3. stupně a dále o žáky s tělesným postižením, pro které je v budově školy postaven výtah a zajištěn bezbariérový přístup do místností (využívají též žáci s akutním pohybovým problémem a žáci po úrazu), zřízení bezbariérových toalet v přízemí.
    Prostředí pro výuku splňuje hygienické požadavky, které jsou kladeny na provoz školy. Vyučování probíhá ve 20 učebnách, z nichž některé jsou upraveny jako odborné (hudební výchova, fyzika a chemie, přírodopis, jazyková učebna,  1 učebna s počítači připojenými k internetu, cvičná kuchyň a dílna pro žáky) a některé jsou využívány při hodinách, kdy jsou třídy děleny (cizí jazyky, český jazyk a matematiku početnějších tříd). Učebny jsou průběžně vybavovány moderní technikou a novým nábytkem. Pro výuku předmětů jsou k dispozici pracovny vybavené didaktickou technikou. Tělesná výchova je vyučována ve školní tělocvičně, na školním hřišti a travnatém dvoře a využívána jsou i zařízení TJ Sokol Zásmuky. Pracovní vyučování je vyučováno v dílně pro žáky s 22 pracovními místy, ve cvičné kuchyni a na zahradě se záhony, skleníkem, ovocným sadem, hmyzím hotelem, skalkou, bylinkovým záhonem a jezírkem. Při práci žáků v zájmových útvarech (kroužcích) jsou využívány odborné pracovny, sbírky kabinetů, keramická dílna, počítače s připojením k internetu, počítačové programy zakoupené školou, interaktivní tabule, tělocvična. Žáci školy se účastní soutěží dle svých zájmů .   
    Všichni žáci jsou vybaveni vhodnými učebnicemi. Kabinety a učitelská knihovna obsahují pomůcky, odbornou literaturu, pomocné knihy, encyklopedie, příručky a slovníky. Fond pomůcek školy se plánovitě doplňuje a obměňuje.
   K odpočinku mohou žáci využívat travnatý školní dvůr, vybavený stoly pro stolní tenis a koši na basketbal. Další možnost sportovního vyžití mají žáci na volně přístupném školním hřišti. Ve škole mají žáci zajištěn pitný režim s možností zakoupení nápojů z automatu (nabídka nápojů odpovídá požadavkům zdravé výživy). Dlouhodobě je škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a do projektu „Mléko do škol“.
   Žáci jsou vedeni ke třídění odpadů, zejména plastů a papíru. Ve všech vyučovacích prostorách i ve školní družině jsou umístěny koše na tříděný odpad, na chodbách školy jsou umístěny kontejnery pro třídění nápojových kartonů, opakovaně během roku probíhají celoškolní sběrové akce.
   Organizačně je provedeno rozdělení na 4 pracoviště : ZŠ, ŠD, ŠJ a DČ (doplňková činnost). V rámci doplňkové činnosti vaříme obědy pro veřejnost a pronajímáme půdní prostory pro telekomunikační činnost, příležitostně pronajímáme tělocvičnu pro sportovní aktivity organizované pro žáky mimoškolními subjekty.
    Získané finanční prostředky využíváme na modernizaci školy. Ve všech třídách  jsou k dispozici interaktivní tabule, proběhla též obnova starých tabulí za nové s kvalitním magnetickým povrchem a pylonovým pojezdem. Pro výzdobu školních prostor jsou využívány žákovské práce, jejich pravidelné obměňování umocňují estetické působení celého školního prostředí.  
    Žáci jsou vybaveni vhodnými učebnicemi.  Gramatické tabule pro český jazyk, nástěnné mapy pro anglický a německý jazyk jsou nové, byly dokoupeny nástěnné mapy pro finanční gramotnost, zeměpis, přírodopis. Fond pomůcek školy se plánovitě doplňuje a obměňuje na základě doporučení předmětových komisí. Ve škole máme nyní 15 interaktivních tabulí a 1 počítačovou učebnu.
Tři oddělení školní družiny mají v budově školy (jedno oddělení) a v budově Zahradní 470 (dvě oddělení) vlastní účelově zařízené herny s tematicky zaměřenými hracími kouty, kobercem pro činnost se stavebnicemi na zemi. Prostory jsou podnětné pro dětské volnočasové aktivity. Pro výzdobu jsou využity především aktuální výtvarné práce dětí. Pro pobyt venku se využívá školní zahrada, školní hřiště a dětské hřiště s několika herními prvky. Oddělení mohou využívat i počítačovou učebnu a další prostory školy. Školní družina je vybavena zejména pro výtvarné a pohybové aktivity.
      Vzhled školy a její vybavení odpovídá bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Materiální vybavení je postupně obměňováno- žákovské lavice, židle, stoly a židle ve školní družině, nové tabule ve třídách, didaktické pomůcky. Žáci mají přístup k internetu ve všech učebnách. Každý vyučující má k dispozici školní notebook. Postupně je obnovován fond učebnic. Byl pořízen balicí stroj na učebnice. Pro činnost pedagogů slouží 4 kopírovací stroje. Požadavky vyučujících na materiální vybavení jsou plněny průběžně. Všechny nákupy podléhají písemnému povolení ředitelky školy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní škola Zásmuky, okres Kolín
Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová
Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)
E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz 
Url: 
www.zs-zasmuky.cz

IČO: 48 66 59 16

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Telefonní ústředna

321 796 505

Učitelé I. stupně (ředitelna)

321 796 505 - linka 24

Učitelé II. stupně (sborovna)

321 796 505 - linka 22

Vychovatelky školní družiny

321 796 505 - linka 25

Školník a uklizečky

321 796 505 - linka 23

Školní kuchyň a jídelna

321 796 505 - linka 21

Administrativní oddělení

321 796 505 - linka 26

 

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy