logotyp

Aktuální opatření školy

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tu povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví  tím , že je povinna zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění ( jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti či čichu apod.), ale těmto příznakům vhodně věnuje zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění volí tento postup:
  a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy
      žák není vpuštěn do budovy školy, v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je
     přítomen jeho zákonný zástupce
  b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte
     či nezletilého žáka- tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat
     ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy
  c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde
      k umístění žáka do izolační místnosti  za přítomnosti dospělé osoby, současně je
      informován zákonný zástupce o bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy, žák opustí
      v nejkratším možném čase budovu školy
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
  v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné
  použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
  Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem.
  Prostor izolace je vybaven dezinfekcí v dávkovači a papírovými ručníky.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, včetně covid-19, školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Dítěti/žákovi/zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
 • Pokud u dítěte/žáka/zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost , u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktického  lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb)

Otevření kroužků

MŠMT doporučuje zvážit realizaci kroužků a v případě, že kroužky realizovány budou, doporučuje zvážit nastavení podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy.

Vážení rodiče,
v současné době připravujeme nabídku kroužků pro žáky naší školy.  Vzhledem k zpřísněným epidemiologickým opatřením bude výběr kroužků omezen.
Žáci budou v následujícím týdnu seznámeni s nabídkou volnočasových aktivit.
V případě přihlášení žáka do kroužku Vás upozorňujeme na vyšší míru rizika přenosu nákazy (setkávají se žáci z více tříd nebo ročníků, společné aktivity trvají déle než 15 minut, aktivity jsou realizovány ve vnitřních prostorech, vyjma přírodovědného kroužku).
Zároveň informujeme, že některé kroužky mohou mít ve vztahu k vývoji situace svoje specifická opatření.
Ve školním roce 2020/2021 budou kroužky bezplatné.
Pokud se okres Kolín dostane do druhého stupně pohotovosti (oranžová barva), bude škola respektovat doporučení na omezení aktivit nesouvisejících se vzděláváním a činnost kroužků přeruší.
Vedoucí kroužků odpovídají za dodržování hygienických a preventivních pravidel v průběhu činnosti
(větrání, hygiena ruko). Po ukončení aktivity odpovídají za řádnou dezinfekci užívaných předmětů a nářadí. Celkový úklid zajišťuje škola.


Přehled zájmových útvarů na školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče platné od 5.10. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje- omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5.10. 2020 od 00:00 hodin do 18.10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách hygienické stanice.


Od 5.10. 2020 do 18.10. 2020  se ruší volnočasové aktivity žáků.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
  KHS provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
  V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy