Jméno:
Heslo:

Školní družina

Fotogalerie družiny

Fotogalerie družiny

Celoroční hra 2019/20 - Čarovná drůža

V letošním roce jsme zahájili celoroční hru pod názvem " Čarovná drůža " .

Bodované činnosti budou zaměřené na téma Harry Potter a kouzelná škola v Bradavicích. Jedná se o hry, soutěže, kreslení, zpěv, pohybové aktivity, básničky a spoustu dalšího s pohádkovou tématikou (čarodějové, čarodějnice, víly, skřítkové a různá kouzelná stvoření) .

Soupeřit proti sobě budou družstva dívek a chlapců a vyhodnocení proběhne koncem května. Vyhlašovat se bude nejlepší družstvou a nejlepší jednotlivci.

Hodnotí se hlavně snaha.

Upozornění

Žádáme všechny rodiče, aby nevstupovali do prostor šatny a vyčkali příchodu dítěte u dveří školní družiny v prvním patře.


Je nezbytně nutné, aby se rodiče nahlásili videotelefonem a nevstupovali do budovy ŠD bez ohlášení. Tímto opatřením chráníme hlavně bezpečnost vašich dětí.

Provoz školní družiny

Školní družina se nachází mimo areál školy v budově s MŠ Zahradní 470, Zásmuky (jedno oddělení je umístěno v budově školy ve třídě I.A). Je zařízením, které navštěvuje v letošním školním roce 2015 / 2016   maximálně 90 žáků  z 1.-4.ročníku  ve 3 odděleních, kde pracují 3 vychovatelky :


vychovatelka 1. oddělení    Marie Masopustová (tel. 777 260 159)                  
vychovatelka 2. oddělení    Libuše Zemanová (tel. 321 796 505, linka 25)                  
vychovatelka 3. oddělení    Helena Kloudová (tel. 608 335 194) 

Provoz:
ráno - 6.30 - 7.30 hod.,v přízemí budovy ZŠ, v případě dělení vyučovacích hodin do 8.30 hod.
odpoledne - 11.00 - 16.30 hod.
vycházky - 14.00 - 15.00 hod.
Podrobný vnitřní řád ŠD je vyvěšen na nástěnce v prostoru družiny! Školní vzdělávací program ŠD včetně přílohy (Vnitřní řád ŠD) je k nahlédnutí ve vstupních prostorách školy.

Školní družina zajišťuje především výchovu dětí mimo vyučování. Zahrnuje odpočinkovou,
rekreační a zájmovou činnost.
Odpočinková činnost - 
zařazujeme ráno a po obědě, dle potřeby i během dne. Má za úkol odstranit psychickou a fyzickou únavu (poslech, kreslení, video, společenské hry).
Rekreační činnost -
slouží k regeneraci organismu, ale převažuje aktivní odpočinek (hry a sportovní činnosti).
Zájmová činnost -
tato činnost je organizovaná a vedená vychovatelkou, rozvíjí osobnost žáka, podporuje seberealizaci a rozvoj znalostí a dovedností dětí.
a) hudební výchova - zpěv, hra na hudební nástroj, noty
b) výtvarná výchova - kreslení, malování
c) pracovní výchova – stříhání, lepení,práce s keramickou hlínou, kůží, vlnou, papírem atd.
d) literární výchova – četba, poslech, práce s knihou, časopisem
e) tělesná výchova – pohybové hry a soutěže, míčové hry na hřišti, v tělocvičně,na školním dvoře, cvičení s hudbou
f) dopravní výchova
g) zdravověda

Dále mají žáci možnost věnovat se přípravě do školy (didaktické hry, vypracování domácích úkolů) a dysgrafickému nácviku (rozvíjení jemné motoriky ruky).
Přednost mají děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka ZŠ. V případě nepřijetí dítěte do ŠD je možno se odvolat k MÚ Zásmuky.
Přihlášení a odhlášení žáků se provádí pouze písemně - vyplněním zápisního lístku, s podpisem rodičů.


Žádáme rodiče, aby nevstupovali do šatny družiny a počkali na své dítě na chodbě. Toto opatření má chránit majetek dětí.

Jak trávíme čas v naší družině

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Pravidla pro zařazení žáka do školní družiny

   Pouze žáci 1. – 4. ročníku ZŠ Zásmuky po vyplnění a podepsání zápisního lístku, který bude odevzdán do 10. 9. 2019 vychovatelce školní družiny.
   V případě, že bude zápisních lístků odevzdáno více, než je maximální kapacita družiny (90 žáků), budou přednostně zařazeni mladší žáci (1. – 2. ročník, poté 3. ročník a teprve nakonec 4. ročník, pokud nebude místo pro všechny žáky daného ročníku, zařazují se žáci podle data narození od mladších po starší). Rodiče nezařazených žáků budou informováni, pokud se místo v družině uvolní.   

                                                                 

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy