logotyp

Vnitřní řád klubu

Vnitřní řád školního klubu
 Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Vypracovala: Mgr. Alena Bernardová
Projednáno na pedagogické radě: 13. dubna 2016
Projednáno na školské radě 25.4. 2016, školská rada se k řádu vyjádřila dne 25.4. 2016
Účinnost ode dne: 1.5. 2016


Obecná ustanovení
Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je vydána ředitelkou školy tato směrnice- vnitřní řád školního klubu)

Vnitřní řád upravuje
- organizaci činnosti školního klubu ( přijímání, docházka, náplň)
- podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
  ve školním klubu
- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
  sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
  násilí
- podmínky zacházení se školním majetkem

1. Organizace činnosti školního klubu
2.  Práva a povinnosti žáků
2.1. Žáci mají právo
- na zájmové vzdělávání
- na školské služby podle školského zákona
- na ochranu zdraví a ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
- na svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství
- na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
- být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve
  školském zařízení
- využívat prostory školy, sokolovny, ŠD k činnosti školního klubu
- podílet se na tvorbě náplně činnosti školního klubu
2.2. Jako žák této školy máš také povinnosti:
- dodržovat školní řád a vnitřní řád školního klubu, předpisy a pokyny školy,
  s nimiž je žák seznámen
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy
- chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dodržovat řády odborných
  učeben, chovat se tak, abys neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob
- docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se
  žák může vždy ke konci pololetí
- chodit do školního klubu vhodně a čistě upraveni a oblečeni
- zacházet se školními potřebami šetrně, udržovat své místo a školní prostory
  v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
- chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků
- žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé ( např.
   kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
   škodlivých látek)
- z bezpečnostních důvodů nesmí žák opouštět školní klub a budovu školy
  nebo sokolovny bez vědomí vedoucích zájmových útvarů školního klubu
- každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností
  školského zařízení, hlásit bez zbytečného odkladu vedoucím zájmových
  útvarů školního klubu nebo jinému zaměstnanci školy
- cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládají pouze na
  místa k tomu určená
- nenosit do školy předměty, které nesouvisí s jeho činností a mohly by
  ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob a je zakázáno s nimi
  manipulovat.

2.3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce má právo na:
- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
  k informacím
- nahlížet do vnitřního řádu, školního vzdělávacího programu školního
  klubu a dalších vnitřních předpisů školy
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
  žáka a jeho pobytu ve školním klubu
- zákonní zástupci žáků zapsaných do zájmových útvarů školního klubu mohou
  projednávat své záležitosti s vedoucími těchto útvarů kdykoli v době
  provozu školního klubu nebo na třídních schůzkách školy

Zákonný zástupce je povinen:
- zajistit, aby žák docházel řádně do zájmových útvarů školního klubu, do
  kterých se přihlásil
- za žáka, který byl ve škole a do zájmových útvarů školního klubu se
  nedostavil, vedoucí školního klubu neodpovídá
- na vyzvání ředitelky školy, výchovné poradkyně nebo vedoucích zájmových
  útvarů školního klubu se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
  týkajících se chování žáka
- informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka k činnosti ve školním klubu
  a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných
  závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt žáka ve školním
  klubu

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
- vedoucí zájmových útvarů školního klubu zajišťují bezpečnost a ochranu
  zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s činností ve školním
  klubu
- hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školního klubu
  se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem
- vedoucí zájmového útvaru školního klubu spolupracuje s třídním učitelem a
  s rodiči, podle potřeby je informuje o práci a chování žáka, společně řeší
  vzniklé problémy a hledá prostředky nápravy

Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
- za žáka, který byl ve škole a do zájmového útvaru se nedostavil, vedoucí
  školního klubu neodpovídá
- zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školním klubu vychází z
  obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti
- žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků
- žák nesmí ve školním klubu užívat návykové látky ( drogy, alkohol, cigarety),
  stěhovat nábytek, manipulovat s okny, s audiovizuální technikou,
  elektrickými spotřebiči a vypínači
- žák nesmí do školního klubu nosit větší peněžní hotovost, cenné předměty
  a předměty ohrožující zdraví- zbraně, nože apod., s kterými nesmí
  manipulovat
- žáci jsou povinni řídit se provozními řády jednotlivých učeben
- ve školním klubu je žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel,
  vyvaruje se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči
  ostatním žákům, k dospělým se chová uctivě a slušně
- v případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí žák tuto skutečnost
  neprodleně vedoucímu zájmového útvaru, nejpozději do odchodu ze
  školního klubu
- žáci se mezi sebou chovají kamarádsky a přátelsky, přísně bude postihována
  šikana
- žák je schopen respektovat názory ostatních a svůj názor obhájí


                                       

                                                                         Mgr. Alena Bernardová
                                                                                  ředitelka školy

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 30.11
1. stupeň a 9. ročník

od 30. listopadu do 4. prosince
Prezenční výuka žáků VI.B, VII.B, VIII.B
Distanční způsob vzd. VI.A, VII.A, VIII.A
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy