logotyp

I.B


KONTAKT                                                                                  
                               
  Mgr. Hana Škarková                      
  Telefonní číslo: 721 170 526
  E-mail : skarkova@zs-zasmuky.cz                 
  Konzultační hodiny: středa -  od 1115  do  12 hod.


 
  Vážení rodiče,
  pravidelně Vás budu informovat o akcích a učivu, které budeme
  během školního roku 2020- 2021 probírat.

  


INFORMACE PRO RODIČE
 
INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOLY
1. B se vrací k prezenční výuce 19. 4. a to rotačně (po týdnu se bude
střídat prezenční výuka s distanční výukou).

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. O TV budeme 
chodit na vycházky.

K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.

Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
V pondělí a ve čtvrtek si vyzvednu žáky v 7. 15 před školou (u hlavní-
ho vchodu do budovy školy). Prosím o dochvilnost. Déle čekat nemů-
žeme! Pokud žák v tyto dny nepřijde do školy, bude otestován v den 
příchodu a pak již ve stanovené dny.

Testovat se bude testy Lepu (neinvazivní test, jde o výtěr z kraje nosu).

Žáci, kteří prodělali Covid 19 a od prvního PCR pozitivního testu
neuplynulo 90 dnů, nemusí být testováni.

Do školy přijdou žáci bez covidových příznaků. Budou mít chirurgickou
roušku (alespoň 2) nebo respirátor, k tomu igelitový sáček. Nesmí být
látková rouška! U vstupu do školy si vydezinfikují ruce. Do testovací
místnosti půjdou nepřezutí a nepřevlečení. U testování bude přítomna
třídní učitelka, paní ředitelka, popř. paní zástupkyně. Po otestování
s negativním výsledkem se žáci přezují a převléknou a odejdeme 
do třídy.

Pokud chce být zákonný zástupce žáka přítomen testování, bude toto
testování probíhat v 7 hodin v označené místnosti, aby netestovaný
zákonný zástupce nepobýval mezi žáky. 
Prosím, abyste mi nahlásili do pátku, kdo z Vás chcete být u testování
svého dítěte. Zároveň Vás prosím o důvěru a žádám Vás, abyste nevy-
žadovali svou přítomnost u testování a nezvyšovali tak pravděpodob-
nost rozšíření onemocnění.

Zákonní zástupci žáka, který se nebude chtít testovat, budou informo-
vat paní ředitelku přes e-mailovou adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz,
bernardova@zs-zasmuky.cz
Zpráva: Omlouvám svoji dceru (syna) jméno a příjmení, třída z prezen-
ční výuky z důvodu odmítnutí testování na Covid 19.

Těmto dětem nebude poskytnuta distanční výuka (v době prezenční
výuky). Pouze budou mít napsaný týdenní tematický plán na našich
webových stránkách 1. B.

Školní družina bude v provozu do 16 hodin (ranní-po dohodě s paní
vychovatelkou).

Obědy ve školní jídelně budou mít děti automaticky přihlášeny.
V případě, že žák do školy nepůjde, musíte mu oběd odhlásit.UČIVO od 19. 4. do 23. 4.

ČESKÝ JAZYK - Nácvik čtení slov se slabikami di, ti, ni
                           Nácvik psaní velkého písmene I a slov se slabikami
                           di, ti, ni

MATEMATIKA - Posloupnost čísel 0-20, vytváření souborů o daném 
                         počtu předmětů, nácvik psaní čísla 11, rozklad čísla
                         11, sčítání a odčítání do 11

PRVOUKA - Orientace v čase: Opakování

Pondělí (19. 4.) - Pojďme si číst str. 27
                           Cviky  str. 11
                           Písanka  str. 20
                           Já a můj svět str. 61
                           Matematika str. 18, 19

Úterý (20. 4.) - Pojďme si číst str. 28
                         Písanka str. 21
                         Matematika str. 20

Středa (21. 4.) - Pojďme si číst str. 29
                          Písanka str. 22
                          Matematika str. 21
                          Vyzvedněte si PÍSANKU 5 ve škole. Bude v krabici
                          za dveřmi hlavního vchodu do budovy školy.

Čtvrtek (22. 4.) - Pojďme si číst str. 30
                            Písanka str. 23
                            Matematika str. 22

Pátek (23. 4.) - Pojďme si číst str. 31
                         Písanka str. 24
                         Pracovní listy k učebnici Já a můj svět-7. Orientace
                         v čase

   


                  UČIVO 

PONDĚLÍ 12. 4. 
 
                      
ČTENÍ - Procvičování čtení vět 
              1. Otevři si učebnici Pojďme si číst na str. 21 a přečti si 
                  pohádku Špaček a sojka.
              2. Pohádku vyprávěj mamince (tatínkovi). 

PSANÍ - Přepis vět
              Otevři si písanku na str. 15 a přepiš věty.

           
MATEMATIKA - Procvičování sčítání a odčítání do 10 
                         Otevři si pracovní sešit z matematiky na str. 14 a
                         vypracuj všechna cvičení.

PRVOUKA - Orientace v čase: Ája se učí poznávat hodiny
                   1. Zopakuj si: dny v týdnu, roční období, měsíce v roce,
                       datum svého narození.
                   2. Otevři si učebnici Já a můj svět na str. 59 a nauč se  
                       s maminkou (tatínkem) poznávat celé hodiny jako Ája.
                   3. Potom vypracuj všechny úkoly podle zadání dole na 
                       stránce.

ZAŠLETE MI, PROSÍM, VYFOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY: 
1. Písanka 4 str. 15
2. Matematika str. 14
3. Já a můj svět str. 59


ÚTERÝ 13. 4.

ČTENÍ - Procvičování čtení vět 
              1. Otevři si učebnici Pojďme si číst na str. 22 a přečti mamin-
                  ce (tatínkovi) velikonoční koledu Hody, hody...
              2. Potom si přečti na str. 23 příběh Malujeme vajíčka.
                  Pověz mamince (tatínkovi), pro koho Zuzana namalovala
                  vajíčka. Jména napiš (psacím písmem) na vajíčka. Na vajíč-
                  ko vpravo dole napiš své jméno.
             3. Stránku si přečti 3 krát. 
               

SKLÁDANKA - Skládání věty
                        Slož větu: Liška je chytré zvíře.

PSANÍ -  Přepis velikonoční koledy
              Otevři si písanku na str. 16 a učebnici Pojďme si číst
              na str. 22. Přepiš velikonoční koledu do písanky. 
            
            
MATEMATIKA -  Sčítání tří sčítanců
                          1. Nejdříve si s maminkou (tatínkem) procvič pamětné
                              sčítání a odčítání do 10. Maminka (tatínek) ti bude
                              tvořit příklady sčítání a odčítání do 10 a ty jí (mu)
                              budeš říkat výsledky.
                          2. Otevři si pracovní sešit z matematiky na str. 15 a 
                              vypracuj 1. a 2. cvičení.
                                                  

ZAŠLETE MI, PROSÍM, VY
FOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY: 
1. Písanka 4 str. 16
2. Pojďme si číst str. 23
3. Matematika str. 15


STŘEDA 14. 4.

ČTENÍ - Nácvik čtení slov se dvěma souhláskami uprostřed
             1. Otevři si učebnici Pojďme si číst na str. 24.
             2. Postupně si přečti jednotlivá cvičení. V 1. cvičení dopiš
                 chybějící slabiky do slov ve druhém sloupečku. Ve 2. cvi-
                 čení napiš na linky slova: talířky, koláčky. Ve 3. cvičení
                 škrtni slovo, které do řádku slov nepatří.
             3. Stránku si přečti 3 krát.

SKLÁDANKA - Skládání slov
                        Slož slova: pekařka
                                          polévka
                                          kočička
                                          vajíčko
                                          vařečky

PSANÍ - Psaní slov se dvěma souhláskami uprostřed, diktát slov
             1. Otevři si písanku na str. 17 a opiš slova: veverka, kočička,
                 kuřátko, vajíčko. Psaní těchto slov opakuj do konce řádků.
                 Potom ke slovům: lékař, pekař, malíř napiš slova: lékařka,
                 pekařka, malířka. Do posledního řádku přepiš slovo babička.
             2. Připrav si cvičný sešit nebo papír. Maminka (tatínek) ti na-
                 diktuje slova:
                 kočka, párky, Petra, Honza, miska, veverka, lékařka, Jirka,
                 pekařka
         

MATEMATIKA - Odčítání dvou menšitelů
                         Otevři si pracovní sešit z matematiky na str. 16 a
                         vypracuj 1. a 2. cvičení.

          
ZAŠLETE MI, PROSÍM, VYFOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY:
1. Pojďme si číst str. 24
2. Písanka 4 str. 17
3. Diktát slov
4. Matematika str. 16
                     

ČTVRTEK 15. 4.

 ČTENÍ - Procvičování čtení vět 
              1. Otevři si učebnici Pojďme si číst na str. 25 a přečti si 
                  příběh Veverka Čiperka.
              2. Příběh vyprávěj mamince (tatínkovi).
               

SKLÁDANKA - Skládání věty
                        Slož větu: Veverka louská lískové oříšky.

PSANÍ -  Nácvik psaní velkého písmene N
              1. Připrav si destičku na psaní nebo papír.
              2. Maminka (tatínek) ti předvede psaní velkého písmene N.
              3. Sám (sama) si vyzkoušej napsat několik velkých písmen N.
              4. S nácvikem tohoto písmene pokračuj ve cvikovém sešitě
                  na str. 10 a potom v písance na str. 18.
            
            
MATEMATIKA - Čísla 11-20, posloupnost čísel 
                         1. Otevři si pracovní sešit z matematiky na str.17.
                         2. Maminka (tatínek) ti vysvětlí, jak se čísla 11 až 20
                             čtou, zapisují a jak je znázorňujeme na číselné
                             ose, např.: Číslo 12 znázorníme jako 10 modrých
                             dílků (desítku) a 2 červené dílky. 
                         3. Připrav si zásobník s čísly. Maminka (tatínek)
                             ti bude říkat čísla 11 až 20 a ty je budeš vyndavat
                             na stoleček. Potom sestav na stoleček číselnou
                             řadu 0 až 20.
                         4. Nakonec v pracovním sešitě spočítej koláče, auta,...
                             a spoj je pastelkami s patřičnými čísly.
                                                  
ZAŠLETE MI, PROSÍM, VYFOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY: 
1. Cviky 4 str. 10
2. Písanka 4 str. 18
3. Matematika str. 17
         
                                                                                                

PÁTEK 16. 4.
 

ČTENÍ - Nácvik čtení slov se dvěma souhláskami uprostřed
             1. Otevři si učebnici Pojďme si číst na str. 26.
             2. Přečti si jednotlivá cvičení. V 1. cvičení namaluj vedle
                 hádanek obrázky. Ve 2. cvičení dopiš do neúplných
                 slov slabiky. V 5. cvičení napiš řešení rébusů pod obráz-
                 ky.
             3. Stránku si přečti 3 krát.

SKLÁDANKA - Skládání slov
                        Slož slova: nespí
                                          vyhraje
                                          zahrabe
                                          nehlídá
                                          nestojí

PSANÍ -  Psaní slov se dvěma souhláskami uprostřed
              Otevři si písanku na str. 19. Opiš slova: šlo, prošlo, spí,
               zaspí. Psaní těchto slov opakuj do konce řádků. Potom
               ke slovům: stojí, hlídá, sčítá, hřeje napiš slova: nestojí,
               nehlídá, nesčítá, nehřeje.
             

PRVOUKA - Orientace v čase: Kolik je hodin?
                   1. Zopakuj si: který je den, roční období, měsíc a jaké
                       je dnes počasí.
                   2. Otevři si učebnici Já a můj svět na str. 60 a vypracuj
                       všechny úkoly podle zadání dole na stránce.

ZAŠLETE MI, PROSÍM, VYFOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY: 
1. Pojďme si číst str. 26
2. Písanka 4 str. 19
3. Já a můj svět str. 60
                                        

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

V týdnu od 12.4. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A, III.B a V.A

V týdnu od 19.4. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B

Distanční způsob vzd. 6. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy