logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: čtvrtek,pátek 7.00 -7.30.

Informace pro rodiče

INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOLY
a) 1.A se vrací k prezenční výuce 12.4, výuka bude probíhat rotačně (bude se střídat prezenční výuka s distanční).
b) Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.
c) K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.
d) Testovat se bude testy Lepu (neinvazivní test, jde o výtěr z kraje nosu) vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny.
e) Žáci, kteří prodělali Covid 19, a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni, ale musí přinést potvrzení od KHS.
f)  Školní družina i jídelna budou v provozu s danými hygienickými pravidly. Ranní školní družina nebude.
DALŠÍ INFORMACE:
Do školy jde žák bez covidových příznaků.
Děti budou mít chirurgickou roušku (alespoň 2) nebo respirátor, k tomu igelitový sáček. Nesmí být látková rouška!
U vstupu do školy si děti vydezinfikují ruce. Do testovací místnosti jdou nepřezutí a nepřevlečení ( u testování bude přítomna třídní učitelka, paní ředitelka, popř. paní zástupkyně).
Po otestování s negativním výsledkem se děti převléknou a přezují v šatně a odejdeme do třídy.
Pokud chce být zákonný zástupce žáka 1.3.třídy přítomen testování, bude toto testování probíhat v 7.hodin v označené místnosti, aby netestovaný zákonný zástupce nepobýval mezi žáky. Prosím, abyste mi nahlásili, kdo z Vás bude chtít být přítomen. Zároveň prosím rodiče o důvěru a žádám , aby nevyžadovali svou přítomnost u testování a nezvyšovali tak pravděpodobnost rozšíření onemocnění.
Žáci, kteří se nechtějí testovat, informují zákonní zástupci ředitelku školy přes mailovou adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz, bernardova@zs-zasmuky.cz. Zpráva: Omlouvám svoji dceru,syna Jméno a příjmení, třída z prezenční výuky z důvodu odmítnutí testování na Covid 19.
Těmto dětem nebude poskytnuta distanční výuka (v době prezenční výuky), pouze obdrží týdenní tematický plán.
Prosím, sledujete dále naše webové stránky, na které Vám napíši čas, kdy se v pondělí ráno se všemi dětmi sejdu před školou a půjdeme společně na testování.


Vážení rodiče.
Ve čtvrtek 15.4. si děti vyzvednu před hlavním vchodem ( jak je akvárium) v 7.15. Poprosím o dochvilnost. V 7.15 odcházíme k testování, není možné čekat déle. Děkuji.
Na hlavních stránkách školy můžete s dětmi shlédnout video, jak se  budou testovat, aby neměly zbytečně obavy.


1.4. přidán pracovní list na čtení pohádka Baba Jaga a Obrázkové počítání do
10.

PREZENČNÍ VÝUKA   Domácí úkoly týden

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA


ČTVRTEK

PÁTEK 16.4.
Čtení str.26. Z matematiky procvičení diktátu čísel, posloupnost čísel 0-20, 20-0.
Děti dostaly pracovní list z matematiky na distanční výuku. Tento pracovní list přinesou 26.4. do školy (nemusíte jej přeposílat).

Online hodiny máme  19.4., 21.4. vždy od 9 hodin. Děti si připraví učebnici Pojďme si číst, papír, sešit, penál.

DISTANČNÍ VÝUKA 19. - 23.4.

PONDĚLÍ 19.4.
POJĎME SI ČÍST
PROCVIČENÍ ČTENÍ VĚT
Na str.27 si přečteme příběh Znovu s Čiperkou. Po přečtení příběh vyprávějte vlastními slovy rodičům. Prosím o zaslání videa části článku.

SKLÁDÁNÍ Skládání věty: Veverka si ráda hraje.  Skáče z jedle na jedli.
PSANÍ  Nácvik psaní velkého písmene I
Nejdříve Vám rodiče předvedou, jak se správně píše velké písmeno I. Toto písmeno si sami vyzkoušejte na tabulku nebo do cvičného sešitu. Potom pokračujeme v nácviku v sešitě Cviky na str.11 a dále v písance na str.20. v posledním řádku vyluštíme rébus: kokoska. Prosím o přeposlání.
MATEMATIKA
POSLOUPNOST ČÍSEL 0-20
Nejdříve si připravíme čísla 11-20, rodiče vám budou diktovat čísla a vy je budete skládat na stůl. Potom sestavíme řadu 0-20,20-0. Nakonec si s rodiči vyzkoušíte hádanky: Která čísla jsou před číslem 12? Která čísla jsou mezi čísly 15-20? Která čísla jsou za číslem 12? Trénovali jsme ve škole. Pak si vypočítáme část příkladů z pracovního listu.
V pracovním sešitě vypracujeme str.18. Liška se snaží chytit zajíčka. Oba běží stejně rychle. Liška běží podle čísel, která jsou vytištěná na kmenech smrků od čísla 0. Zajíček běží podle čísel , která jsou vytištěná na korunách smrků od čísla 20. Cestu lišky vyznačíme červenou pastelkou, cestu zajíčka modrou pastelkou.  Prosím o
přeposlání.
PRVOUKA
OPAKOVÁNÍ ORIENTACE V ČASE
Na papírových hodinách si zopakujeme celé hodiny (5 hodin, 8 hodin, 1 hodina,11 hodin). Zopakujeme si měsíce (stále ještě některé děti neumí).
Pak na str.61 vypracujeme všechna cvičení dle instrukcí v dolní části učebnice. Prosím o přeposlání.


ÚTERÝ 20.4.
POJĎME SI ČÍST
ČTENÍ SLOV SE DVĚMA SOUHLÁSKAMI UPROSTŘED
Na str.28 si přečteme všechna cvičení dle zadání. V 1.a 2.cvičení dopíšeme do slov salbiku ko,ka a slova správně přečteme. Nezapomeňte nakreslit obrázek. V 6.cvičení barevně spojíme Jaká může být studna? a Jaká může být stezka? V 7.cvičení doplníme rébus (krabička). Prosím o přeposlání videa

SKLÁDÁNÍ Skládání slov: klubíčko,broučci,hračka,šelma,zahrabe,pošlape.
PSANÍ  Nácvik psaní slov se dvěma souhláskami uprostřed
V písance na str.21 opíšeme slova Slunce,Blanka,Klárka. Psaní těchto slov opakujeme do konce řádku. Pak si otevřeme učebnici na str.28 a přepíšeme slova z 5.cvičení (zelná hlávka,hezká hračka,krotká šelma). Prosím o přeposlání.

MATEMATIKA
POSLOUPNOST ČÍSEL 0-20. Vytváření souborů o daném počtu předmětů
Začneme počítáním příkladů z pracovního listu. Pak na str.19 vypracujeme dle zadání cvičení 1,2. U 1.cvičení spojíme čísla v pořadí od největšího po nejmenší. Ve 2.cvičení různými pastelkami pečlivě vybarvíme v řádcích daný počet obdélníků. Prosím přepošlete.


STŘEDA 21.4.
POJĎME SI ČÍST
NÁCVIK ČTENÍ SLOV SE SLABIKAMI DY/DÝ,DI/DÍ
Na str.29 si přečteme všechna cvičení podle zadání. Slabiky dy/dý čteme /d-y,d-ý/ a slabiky di/dí čteme /ď-i,ď-í/. V 1.cvičení přečteme správně slova, která se liší slabikou dy/dý,di/dí a na některá vytvoříme věty. Prosím o zaslání videa.

SKLÁDÁNÍ  Složíme si větu: Děti hrají loutkové divadlo.
PSANÍ  Nácvik psaní slov se slabikami di/dí
Nejdříve v písance na str.22 opíšeme slova hodiny,díra,dívka,chodí. Psaní těchto slov opakujeme do konce řádku. Pak z učebnice na str.29 opravíme věty a správně je napíšeme (Vládík si sladí čaj. Radim si hladí psa.)  Prosím o přeposlání.

MATEMATIKA
POSLOUPNOST ČÍSEL 0-20
Nejdříve si vypočítáme část příkladů z pracovního listu. Potom na str.20 vyřešíme cvičení 1,2. U 1.cvičení - Auto na obrázku se zúčastnilo závodů v jízdě zručnosti. Úkolem řidiče bylo co nejrychleji (nejkratší cestou) dorazit ke stanovištím v pořadí 0-20. Vyznačíme správně a co nejrychleji dráhu auta. Dráhu vyznačíme pastelkou. Ve 2.cvičení namalujeme pastelkami daný počet geometrických tvarů. Prosím o přeposlání.

ČTVRTEK 8.4.
POJĎME SI ČÍST
PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ VĚT
SKLÁDÁNÍ
PSANÍ 

MATEMATIKA

PÁTEK 9.4.
POJĎME SI ČÍST
SKLÁDÁNÍ  Skládání slov

PSANÍ 
PRVOUKA

Rozvrh hodin

 

07:35 - 08:20

08:30 - 09:15

09:25 - 10:10

10:25 - 11:10

Pondělí

ČJ

 M

ČJ/Tv

 PRV

Úterý

M

 ČJ/Tv

 Hv

ČJ

Středa

ČJ

 M

ČJ

Čtvrtek

M

ČJ

Vv

ČJ

Pátek

 ČJ

 Prv

 Tv

ČJ

 

 Týdenní plán

 Týdenní plán 12.4. - 16.4.


Veselá abeceda - Procvičování čtení vět, čtení víceslabičných slov.
                                (Veselá abeceda str. 21-25)


Psaní - Opis,přepis slov a vět, nácvik psaní velkého písmene N
                                ( Cviky 4- str.10, Písanka str.15-18)
               Do cvičného sešitu 3 věty na přepis, 3 věty dle diktátu (věty vyberte z učebnice).

Matematika - Sčítání tří sčítanců, odčítání dvou menšitelů, slovní úlohy. Čísla 0-20. Posloupnost čísel.
                                 (Matematika 3 str.14-18)

Prvouka - Orientace v čase: Ája se učí poznávat hodiny. Kolik je hodin?
                                 (Já a můj svět str.59-60)
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

V týdnu od 12.4. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A, III.B a V.A

V týdnu od 19.4. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B

Distanční způsob vzd. 6. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy