logotyp

Aktuality - co se děje ve škole

 • image 910
 • image 920
 • image 919
 • image 918
 • image 917
 • image 916
 • image 915
 • image 914
 • image 913
 • image 912
 • image 911
šablonyGrand Prix Kolín

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)

Zápis proběhne v dubnu 2021 (přesný termín a průběh zápisu se může vzhledem k   epidemické situaci změnit)

Zápis do 1. ročníku  je plánován na pátek  9. a 16. dubna 2021 od 13 do 17 hodin. Toto datum bude platit v případě, že bude možno zápis provést prezenčně, tedy přímo ve škole za přítomnosti dítěte. Pokud epidemická situace prezenční zápis neumožní, proběhne dálkovou formou v období od 1. do 16. dubna 2021.

Dokumenty k zápisu do 1.třídy ke stažení: (dokumenty k dispozici od 12.3. 2021)

Věk dítěte
povinně:
6 let v době od 1.9. 2020 do 31.8. 2021
platí pro dítě narozené od 1.9. 2014 do 31.8. 2015
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého věku po 31. srpnu 2021
Podmínky přijetí:
- Dítě dosáhne 6 let v období září- prosinec 2021- zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)
- Dítě dosáhne 6 let v období leden- červen 2022- zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře.

Organizace zápisu
V případě osobní přítomnosti dítěte, osobní neúčasti dítěte budou vypsány 26.3. termíny, který si můžete zarezervovat na telefonním čísle 604 201 414

Varianta : Zákaz osobní přítomnosti dítěte
a) Žádost o přijetí doručí zákonný zástupce osobně bez přítomnosti dítěte do ředitelny, nutno domluvit termín na telefonním čísle 604 201 414. Termíny budou vypsány na webových stránkách školy.

b) Žádost o přijetí může zákonný zástupce zaslat poštou

c) Žádost o přijetí může zákonný zástupce doručit datovou schránkou do datové schránky školy wnuemgd

d) žádost o přijetí může zákonný zástupce doručit e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz

Formální část zápisu

a) zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b) zákonný zástupce se osobně dostaví 9. a 16.4. 2021 v předem zaregistrovaném čase a doloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte

c) zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

d) v případě zájmu odevzdá zákonný zástupce vyplněný: Zápisový lístek do školní družiny nebo Žádost o odklad s příslušnými dokumenty

Vydání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte
a) rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude až po ukončení zápisu, nejdříve po 1.5.2021

Odklad školní docházky
a) Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.

b) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

c) Zákonný zástupce doloží společně se žádostí, nejlépe v den zápisu doporučení:
    - školského poradenského zařízení- (PPP nebo SPC)
    - a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

d) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti, pomůže správní orgán (škola) nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

e) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30.4. 2021 doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou- nejpozději do 31.5. příslušného školního roku.

f) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

g) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozdějí do 30 dnů od zahájení správního řízení.

h) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejich plnění.


                             Alena Bernardová, ředitelka ZŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Vzdělávání bude poskytováno distančním způsobem.

V týdnu od 1.3. do 5.3. budou žákům zadávány úkoly přes webové stránky třídy, v dalších týdnech budou některé hodiny on-line. Sledujte bližší informace na webových stránkách školy a webových stránkách prvních a druhých ročníků.

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ Č.j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN se *od
pondělí 1. března 2021* všem osobám (žáci i dospělí) zakazuje pohyb a
pobyt ve všech vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků
dýchacích cest, kterými jsou:

▪ *respirátor nebo obdobný prostředek *(vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
(např. FFP2/KN 95),

▪ *zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný
prostředek *naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

*To znamená, že bez chirurgické roušky nebo respirátoru nemohou žáci
vstoupit do školy.*

 

Ošetřovné – Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Školní jídelna od 1.3. 2021 vaří pro veřejnost, pedagogy a žáky na distanční výuce.
Pokud máte o stravu zájem, objednejte si oběd během pondělí 1.3. u vedoucí školní jídelny paní Ivety Michálkové telefonní číslo 321 796 236 (linka 21).
Jídlo bude připraveno do jídlonosičů a zájemci si mohou oběd vyzvednout od 10:30 do 12:30, prostřední vchod. Vstup do školy je zakázán.
Vstupujte, prosím, pro oběd řádně chráněni respirátory, mladší děti chirurgickými rouškami. Předem děkujeme.

                                                            Alena Bernardová
                                                                 ředitelka

Výtvarná soutěž

Milí žáci, už vám chybí výtvarná výchova ?:-). Věřím, že ano a že doma také tvoříte, abyste si odpočinuli od učení a udělali sobě i rodičům radost. Možná vás zaujmou témata následující soutěže. Přečtěte si i bližší informace, jsou tam další nápady a podrobnější témata. Svou účast, popřípadě odeslání práce proberte s paní učitelkou třídní, na 2. stupni s paní učitelkou výtvarné výchovy.
 
Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje
18. ročník výtvarné soutěže  Svět očima dětí.
 
Témata: 1. stupeň ZŠ
          - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii
          - Výhody a nevýhody mobilních telefonů
          2. stupeň ZŠ
          - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii
          - Dezinformace v online prostředí a Fake News
 
 Vypracovaná díla je možné zasílat nejpozději do 30. dubna 2021.

Bližší informace k projektu a jednotlivým tématům naleznete v příloze nebo na internetové stránce 

https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2021.aspx.

 


Pololetní hodnocení

Vzhledem k probíhající distanční výuce není možné žákům, kteří se vzdělávají distančně, vydat pololetní vysvědčení /výpis / v listinné podobě.

Dne 28.1. bude vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům 3.-9. ročníků naskenováno.

Žáci dostanou výpis elektronickou formou- jako přílohu školního mailu.

Výpis v papírové formě dostanou žáci do tří dnů po návratu do školy.
Žáci prvních a druhých ročníků dostanou výpisy vysvědčení osobně.
V pátek 29. ledna jsou jednodenní prázdniny, na které navážou jarní prázdniny.
O nástupu žáků do školy po ukončení jarních prázdnin budou zákonní zástupci včas informováni na webových stránkách školy.

Vedení školy přeje všem žákům příjemné prožití jarních prázdnin.

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Nápověda


Obrázkový návod jak se připojit

Učebna Google z pohledu studenta

Práce s úlohami v učebně googl

Používání školního účtu v mobilu nebo tabletu

Důležité je v mobilním telefonu a případně v tabletech stáhnout zdarma aplikace:

Google Meet 
(na videohovory)
Google
Classroom (učebna pro jednotlivé předměty)
Gmail 
(pro čtení emailů) - není nutno stahovat pokud vaše zařízení podporuje googl účet a v nastavení telefonu můžete vložit dalsí e-mail do telefonu.

Pokud si nevíte rady jsem tu Vás

Mgr. Jiří Kašpar
Tel: 739 748 648
Email: kaspar@zs-zasmuky.cz

Nevolat kvůli školnímu emailu do ředitelny!!!

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10. 2020

Jak na ošetřovné

Zapůjčení ICT zařízení

V období trvání distančního vzdělávání je možné zapůjčit od školy přenosné zařízení ( notebook, tablet)
V případě zájmu kontaktujte vedení školy na telefonním čísle 604 201 414
Podmínky výpůjčky:
- bude sepsána smlouva o výpůjčce
- předmět výpůjčky bude výpůjčiteli předán po uzavření smlouvy
- předmět výpůjčky si výpůjčitel podrobně prohlédne, bude seznámen s pravidly a zásadami pro
  řádné používání předmětu výpůjčky
- po vrácení přenosného zařízení bude vyhotoven písemný protokol
- smlouva o výpůjčce bude sepsána pouze se zákonným zástupcem
- přenosné zařízení bude předáno pouze zákonnému zástupci

Úřední hodiny:
pondělí od 9:00 do 11:00
středa   od 9:00 do 11:00
 Možné dle domluvy.

Umístění tříd a učeben

Umístění tříd a učebenPřízemí

Školní jídelna

Tělocvična

Třídy: I.B, VII.A, VII.B

1. patro

Ředitelna

Třídy: I.A, II.A, III.A, III. B, IV.A, V.A

2. patro

Sborovna
 
Třídy: V.B, VI.A, VI.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B
 

Zahájení školního roku 2020/2021

Dne 28.8. 2020

Vážení rodiče,

prázdniny se přiblížily ke svému konci. Čeká nás všechny náročný začátek školního roku. Doufám, že jste prožili příjemné letní dny, odpočinuli si a nabrali co nejvíce sil. Věřím, že společnými silami zvládneme nelehké začátky. Spoléhám na Vaši vstřícnost, toleranci
a hlavně věřím ve vzájemnou komunikaci, která povede ke zdárnému zvládnutí školního roku.

1.9.

Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov.

Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým však bude dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě. Prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy je možný pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve společných prostorách).

Přivítáme prvňáčky na školní zahradě.

Rodiče s budoucími prvňáčky půjdou prvním vchodem. (od městského úřadu)
Žádáme rodiče o vstup v ochranných rouškách. Škola tím naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.

 • Setkání bude probíhat od 7.35 do cca 8,15 hodin.
 • Děti se v tento den nepřezouvají.
 • Rodičům doporučujeme, aby se do školy dostavili s rouškou.
 • Po slavnostním přivítání za účasti paní starostky, paní učitelky si odvedou děti do tříd na krátké seznámení se třídou, v 8.15 si rodiče převezmou děti opět na školní zahradě.
 • Zároveň žádáme při příchodu do budovy o desinfekci rukou.
 • V případě nepříznivého počasí proběhne přivítání prvňáčků ve třídách za účasti jednoho zákonného zástupce (v roušce).

Žáci I. a II. stupně

1.9.

 • Vstup do školy vchodem pro žáky
 • První den bez přezuvek
 • Vstup bez roušek
 • Vstup zákonných zástupců umožněn v rouškách pouze rodičům nových žáků, zákonní zástupci nepůjdou s dětmi do tříd, přivedou děti do ředitelny.

2.9.

 • První tři hodiny budou třídnické, žáci se seznámí se školním řádem, hygienickými a epidemiologickými pravidly.
 • Třídní učitelé budou informovat žáky o organizaci prvního školního týdne.
 • Školní jídelna vaří od 2.9. za zpřísněných hygienických opatření.
 • První školní týden nebude odpolední vyučování.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.
 • Vstup do budovy školy a pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen, vstup je možný pouze v nejnutnějších případech.
 • V rámci adaptace žáků v prvních týdnech budou dosažené znalosti ověřovány bez hodnocení známkou.
 • V této chvíli předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měla proběhnout většina chystaných akcí: školy v přírodě, turistické kurzy, plavecký kurz, většina zájmových kroužků.
 • Výuka by měla probíhat relativně normálně, zatím nejsou povinné ani roušky pro žáky a učitele. Počítejte ale s tím, že dítě s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou (namátkou budeme měřit) se nebude moci vyučování zúčastnit! V takovém případě dítě předáme rodiči nebo po dohodě s ním odešleme domů. Pokud budou přetrvávat příznaky, které nebudou způsobeny COVIDem (např. alergie), budeme při návratu do školy požadovat lékařské potvrzení (ne nutně test!).
 • Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov.
 • Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým však bude dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě. Prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy je možný pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve společných prostorách).
 • MŠMT ve spolupráci s MZ vydalo „Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. V souvislosti s tímto „manuálem“ bude vypracován do 1.9.  Řád provozu ZŠ Zásmuky, okres Kolín, který bude operativně měněn dle „hygienických a protiepidemických opatření a tzv. semaforu pro oblast školství“ a vychází z podkladů Ministerstva zdravotnictví. (Manuál i řád najdete na stránkách školy). 

Přeji vám krásné poslední dny prázdnin a v úterý 1. 9. 2020 doufám vykročíme všichni tou správnou nohou. Pevně věřím, že období od března loňského školního roku se nebude opakovat a společně zvládneme toto náročné období bez úhony na tělesném i duševním zdraví.                                                                                 

 Alena Bernardová
                                                                                                          ředitelka školy

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodiče budoucích prvňáčků 2020/2021 sledujte aktuality v sekci Budoucí prvňáčci 2020/2021

NÁSTĚNKA

Distanční způsob vzd. od 1.3.2021 i pro 1. a 2. třídu

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy