Jméno:
Heslo:

Aktuality - co se děje ve škole

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Pro více informací klikněte na soubor

Přijímací zkoušky informace

Výtvarná soutěž

Milí žáci 1. i 2. stupně, volala mi paní Běla Jensenová ze Stonožky, myslí na vás stejně jako my. Přišla s hezkým nápadem, abyste si ukrátili dlouhou chvíli a odpočinuli si od učení. Rádi se připojíme.

Kdo budete chtít a rádi tvoříte, namalujte na čtvrtku A3 nebo A4 obrázek o tom, jak prožíváte současnou situaci, co vám běží hlavou (např. co hezkého a zajímavého jste prožili s vašimi blízkými, procházka v rouškách, hry, společné cvičení i učení aj., zážitek s vašimi mazlíčky, na co se těšíte, po kom nebo po čem se vám stýská, obrázek jako poděkování těm, kteří nám pomáhají v této nelehké době - zdravotníkům, hasičům, záchranářům, policii, vojákům, samozřejmě rodičům...

Z vašich obrázků, až to bude možné, uděláme výstavu, vybereme a oceníme nejzdařilejší, některé pak pošleme do Stonožky, tam by byla také výstava. Moc se na vaše výtvarná díla těšíme. :)                                                                

Soňa Součková

Tiskopis žádosti o ošetřovné

Tiskopis žádosti o ošetřovné


Úřední hodiny:
Pondělí  od 9.00- 11.00
Středa   od  9.00- 11.00

Rodiče si mohou v ředitelně vyzvednout potvrzený formulář žádosti  o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Tiskopis v elektronické podobě viz formuláře školy

Rodiče mají možnost si zažádat  po telefonické domluvě 321 796 236 nebo 604 201 414, na email reditelstvi@zs-zasmuky.cz nebo na email bernardova.alena@seznam.cz  o ošetřovné elektronicky.

Ředitelka školy

Upozornění pro žáky a rodiče


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nabízí žákům a rodičům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč* pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, bude prodlouženo do 30.6. 2020.

Všechny MIUč* lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Dále doporučujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz.

Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice- probírané učivo je obdobné.
Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Od 16. března  doporučuji na ČT 2
Pro 1. stupeň od 9.00 do 12.00
Pro 2. stupeň od 12.00 hodin   sledovat výuku matematiky a českého jazyka
Pro žáky 9. ročníku v úterý a ve čtvrtek příprava k příjímacím zkoušek Škola doma

Tiskopis žádosti o ošetřovné

 

Rodiče si mohou v kanceláři školy vyzvednout potvrzený formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10let z důvodu uzavření školy.


V pondělí 16.3. od 9.00 do 12.00
Ve středu 18.3. od 14.00 do 17.00

 

Další informace:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 

Práce na období mimořádného volnaV pondělí 16.3. proběhne mimořádná porada pedagogů a asistentů pedagoga.

 

Třídní učitelé  budou zadávat práci na dny mimořádného volna prostřednictvím sekce své

třídy. Práce bude zaměřena především na opakování probraného učiva, samostatné práce žáků
II. stupně, vypracování referátů, zadávání cvičení v  pracovních sešitech.
Práce bude zadávána vždy na týden.

Až do odvolání se ruší plavecká výuka žáků 2. ročníku.

Až do odvolání se ruší všechny zájmové kroužky ve škole a školní družině.

 
  ředitelka Alena Bernardová

Zápis dětí do 1.třídy


Zápis dětí do 1.třídy proběhne 24.4.2020 od 13 do 17 hodin v budově Základní školy Zásmuky.


Důležité

Zakazuje se s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních.“


Upozornění pro žáky, rodiče, zákonné zástupce: Sledujte v následujících hodinách a dnech webové stránky školy, kde se budou objevovat bližší aktuální informace k uzavření základní školy.

Ředitelka školy
Alena Bernardová
bernardova.alena@seznam.cz 
+420 604 201 414


Uzavření všech základních škol do odvolání
10.03.2020 Od 11.3.2020 jsou z důvodu mimořádných opatření uzavřeny do odvolání všechny základní a sřední školy.
Uzavřena je i školní jídelna a školní družina. Školní jídelna vaří v současné době pro mateřskou školu a pro veřejnost.
Obědy jsou odhlášené automaticky.
Bližší informace na
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.html
Přečíst novinku


V Zásmukách dne 10.3.2020
Ředitelka školy
Alena BernardováDOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

 

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

 • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď

      Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

 • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
 • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
 • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány.
 • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
 • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí: Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.   Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Opatření ve vztahu k zaměstnancům: K pracovně-právním otázkám a koronaviru se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a konkrétně uvedlo:

 • Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovně lékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovně lékařská prohlídka u poskytovatele pracovně lékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 • Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce). Více na - www.mpsv.cz

 

Informace k prevenci před chřipkovým onemocněním a koronavirem

Po vánočních prázdninách s narůstajícím chřipkovým onemocněním jsme zavedli pro žáky a zaměstnance hygienická opatření. Ve třídách, jídelně, školní družině, toaletách a ostatních prostorách školy byla umístěna antibakteriální mýdla a dezinfekce. Žáci byli poučeni o pravidlech mytí rukou.

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid- 19) se obracím na žáky, zaměstnance školy a zákonné zástupce s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety
    kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

2. v případě, že se žáci naší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti
    Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského
    kraje podle místa bydliště.

3. zákonní zástupci by měli informovat vedení školy, třídní učitele, zda se vrací z uvedených oblastí z Itálie
    mailová adresa: bernardova.alena@seznam.cz

V prostorách školy, jídelny a školní družiny byl umístěn informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

                                                                                                     ředitelka Alena Bernardová
Lyžařský kurz - Dvoračky - Štumpovka

Lyžařský kurz - Dvoračky - ŠtumpovkaPozdrav z hor

Adventní koncert

Vážení rodiče,
zveme Vás  na tradiční adventní koncert pěveckého sboru Pampelišky, který se koná v pátek 13.12. od 17 hodin v zásmuckém kostele. Dobrovolné vstupné bude opět zasláno charitativnímu hnutí Stonožka, která už  29 let pomáhá dětem a my s ní.


Těšíme se na Vás

Návštěva parlamentu v jiné ZŠ

Návštěva parlamentu v jiné ZŠ

S naším parlamentem zásmucké školy, jsme se zúčastnili akce „Návštěva parlamentu jiné školy“, v našem případě ZŠ Pečky. Do Peček jsme se dopravili ze Zásmuk autobusem a vlakem. Už samotná cesta byla zajímavá. Sami jsme nevěděli do jakého vlaku na nádraží v Kolíně nasednout. Poradila nám paní učitelka z jiné školy, u nás se ukázalo, že většinou do školy cestujeme autobusem.

 
Školu jsme našli celkem snadno. Uvítaly nás stoly plné pohoštění pro nás. Uvítací řeč přednesl pan ředitel ZŠ Pečky a paní starostka Peček.  Rozdělili nás na dvě skupiny. Učitelé s panem ředitelem odešli do školní knihovny, kde diskutovali o funkci a náplně školního parlamentu
.
My ostatní všechny děti jsme odešly do tělocvičny. Každý musel představit svoji školu a pro všechny byly připraveny hry na komunikaci, postřeh a práci v kolektivu.

Po ukončení programu všechny parlamenty vyslovily poděkování s pozváním na akci, která se každému moc líbila. Každý člen parlamentu dostal malý dárek a mohli jsme se vydat na cestu zpět.

Celý den se mi moc líbil a už přemýšlím, co by se dalo zlepšit v naší škole, protože v ZŠ Pečky se nám moc líbilo. Děkuji paní učitelce Hudkové, že nás přihlásila na seznámení se s ostatními parlamenty a mohli jsme vidět jeho práci na jiných školách.

 

                                                                                                                                                               Jan Švach                                                                                   

Dlabání dýní

Dlabání dýní

Po podzimních prázdninách se naše škola pod záštitou školního parlamentu naladila na Halloweenské svátky v podobě dlabání dýní. Všechny třídy se o hodinách pracovních činnostech vrhly do práce a výsledkem byly originální, přímo dech beroucí dýně. Následující pondělí se členové školního parlamentu sešli, aby demokraticky zhodnotili vydlabané dýně tříd. Zvlášť soutěžil první a druhý stupeň. A jaký byl výsledek?

 

1. stupeň: 1. místo - 4.B      2. místo - 3.A    3. místo - 2.A

2. stupeň: 1. místo - 6.A      2. místo - 9.A    3. místo - 8.A

 

Zároveň si žáci v pátých a šestých ročnících přiblížili Halloween v hodinách anglického jazyka pomocí pracovních listů, které byly plné  "strašidelných slovíček".

 

                                                                                                                Žákovský parlament

Středa 6.11. - probíhá vyučování

Informace pro rodiče: Ve středu 6.11. bude probíhat výuka podle rozvrhu. Divadelní představení pro 7.,8. a 9. třídy kolínské divadlo zrušilo.

Sběr papíru od 5.11 do 8.11.2019

Sběr papíru od 5.11 do 8.11.2019

Noc vědců 2019

   Dne 27.9. jsme potřetí navštívili akci ,,Noc vědců“ na Gymnáziu ve Slaném. Jako obvykle, nám zdejší studenti předvedli celou řadu zajímavých pokusů z chemie a fyziky.
   Největší pozornost vzbudily pokusy s ohněm, tekutým dusíkem a Faraonovi hadi. Se zájmem jsme si poslechli přednášku o včelách a někteří z nás se zúčastnili stezky mladého vědce. Kdo chtěl, mohl si vypěstovat barevné krystaly nebo se podívat dalekohledem na noční oblohu.
  Naše třída si odtud přivezla nové mazlíčky. Roztomilé pakobylky, které mají už své místo ve třídě.

Děkujeme paní učitelce Štěrbové a Verflové, že tuto akci pro nás zorganizovaly. Již se těšíme na další ročník.                            
                                             
Natálie Zvoníková

Czech Target Sprint Open

Czech Target Sprint OpenV pátek 20. září 2019 se na fotbalovém hřišti v Zásmukách uskutečnilo kvalifikační školní kolo, ve kterém se rozhodovalo o 12 letošních finalistech, kteří se v červnu 2020 pokusí prvenství obhájit. A soudě dle výsledků, které žáci ZŠ Zásmuky na fotbalovém hřišti v bažantnici předvedli, nebudou ve finále bez šance. Gratulujeme finalistům. Odkaz na článek.

Rozmístění tříd pro školní rok 2019/2020Přízemí:    2.B    Mgr. Hana Škarková
                  6.A    Mgr. Milada Šafránková
                  6.B    Mgr. Dana Zářecká


I. Patro:    2.A    Ing. Mgr. Jana Jarošová
                  5.A    Mgr. Zuzana Pellerová
                  4.B    Ing. Věra Veselá
                  4.A    Mgr. Lucie Šebková
                  3.A    Lenka Krejčová
                  1.A    Zuzana LiterováII. Patro:    5.B    Ing. Pavlína Hudková
                   7.A    Mgr. Soňa Součková
                   7.B    Mgr. Jana Stárečková
                   8.A    Mgr. Andrea Verflová
                   8.B    Mgr. Jiří Kašpar
                   9.A    Ing. Radek Svoboda

GDPR

Na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označované jako General Protection Regulation (dále jen „GDPR“), vstoupilo v platnost 25. května 2018.
GDPR představuje nový rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

 

Zákonný zástupce dítěte vyplňuje souhlas po dobu školního roku se zveřejněním fotografií svého dítěte během akcí ZŠ Zásmuky na webových stránkách školy, pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem.
Zákonný zástupce dítěte vyplňuje souhlas při reprezentování ZŠ Zásmuky.

Zákonní zástupci budou požádáni o vydání souhlasu vždy, kdy budou osobní údaje žáka předávány dalším subjektům ( organizátor soutěží, ubytovatelé).

Podrobnější informace - informační povinnost

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy